Cookies en gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig op Abby & Nate - Ons gegevensbeschermingsbeleid zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van bestellingen en voor de verzending van bestelde producten, voor communicatie met betrekking tot bestellingen, retouren, opnames, betalingen en facturering.

We garanderen ook dat de opgegeven e-mailadressen nooit aan derden worden bekendgemaakt, maar uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en promoties met betrekking tot ons bedrijf.Alle gegevens die aan Abby & Nate worden verstrekt op de pagina's van de website die toegankelijk zijn op het internetadres http://www.abby-nate.myshopify.com op het moment van registratie en vervolgens voor het gebruik van de diensten die door Abby & Nate en haar leveranciers zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetgevend Decreet 196/2003 betreffende de bescherming van persoonsgegevens ("Privacy Code") en art. 13 EU-verordening n. 2016/679 (hierna "GDPR").Abby & Nate onder leiding van Boegheim Aviation Services met maatschappelijke zetel te Magalhaeslaan, Gouda en BTW-nummer 856379657 (hierna "houder"), als verwerkingsverantwoordelijke, informeert u overeenkomstig art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (hierna "Privacy Code") en art. 13 EU-verordening n. 2016/679 (hierna "GDPR") dat uw gegevens worden verwerkt op de manier en voor de volgende doeleinden:1. onderwerp van de behandelingDe houder verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en betalingsgegevens) - hierna "persoonlijke gegevens" of "gegevens") die u tijdens de contracten hebt meegedeeld voor de diensten van de Eigenaar.2. doel van de verwerkingUw persoonsgegevens worden verwerkt:A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 24 letter a), b), c) Privacy Code en art. 6 l. b), e) GDPR), voor de volgende Servicedoeleinden:


u contracten sluiten voor de diensten van de houder;


voldoen aan de precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit bestaande relaties met u;


voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wet, een verordening, de communautaire wetgeving of een bevel van de Autoriteit (zoals voor het witwassen van geld);


de rechten van de houder uitoefenen, bijvoorbeeld het recht op verdediging voor de rechtbank;


B) Alleen onder voorbehoud van uw specifieke en afzonderlijke toestemming (artikelen 23 en 130 van de Privacy Code en artikel 7 van de AVG), voor de volgende marketingdoeleinden:


verzenden via e-mail, post en / of sms en / of telefonische contacten, nieuwsbrieven, commerciële communicatie en / of reclamemateriaal over producten of diensten aangeboden door de Eigenaar en erkenning van de mate van tevredenheid over de kwaliteit van de diensten;


Houd er rekening mee dat als u al een klant bent, we u commerciële berichten kunnen sturen met betrekking tot diensten en producten van de Eigenaar die vergelijkbaar zijn met de reeds gebruikte, tenzij u het daar niet mee eens bent (artikel 130, lid 4 van de Privacy Code).


3. verwerkingsmethodenDe verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats door middel van de handelingen vermeld in art. 4 van de Privacy Code en art. 4 n. 2) GDPR en meer precies: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging van gegevens. Uw persoonsgegevens worden zowel op papier als elektronisch en / of geautomatiseerd verwerkt.

De houder verwerkt de persoonsgegevens voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen en in ieder geval niet meer dan 10 jaar na beëindiging van de Service Finality-relatie en niet later dan 2 jaar na het verzamelen van gegevens voor de marketingdoeleinden.4. toegang tot gegevensUw gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) en 2.B):aan werknemers en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke en / of interne managers van de verwerkings- en / of systeembeheerders;


aan externe bedrijven of andere onderwerpen (bijvoorbeeld kredietinstellingen, professionele bedrijven, consultants, enz.) die uitbestedingsactiviteiten uitvoeren namens de gegevensbeheerder, in hun hoedanigheid als externe gegevensverwerkers.
5.Communicatie van gegevensZonder de uitdrukkelijke toestemming (volgens artikel 24 letter a), b), d) Privacy Code en art. 6 l. b) en c) AVG), kan de gegevensbeheerder uw gegevens doorgeven voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) aan toezichthoudende instanties (zoals IVASS), gerechtelijke autoriteiten, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, evenals aan de onderdanen aan wie de communicatie wettelijk verplicht is voor het bereiken van deze doeleinden. Deze proefpersonen verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke gegevensbeheerder.Uw informatie wordt niet verspreid.

6. gegevensoverdrachtPersoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Unie. In ieder geval is het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de servers zelfs buiten de EU te verplaatsen. In dit geval zorgt de gegevensbeheerder er hierbij voor dat de overdracht van niet-EU-gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, onder voorbehoud van de bepaling van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

7. Aard van de verstrekking van gegevens en gevolgen van de weigering om te antwoordenHet verstrekken van gegevens voor de in art. 2.A) is verplicht. Bij hun afwezigheid kunnen we de diensten van de kunst niet garanderen. 2.A). 3Het verstrekken van gegevens voor de in art. 2.B) is optioneel. U kunt er daarom voor kiezen om geen gegevens te verstrekken of de mogelijkheid te weigeren om reeds verstrekte gegevens te verwerken: in dit geval ontvangt u geen nieuwsbrieven, commerciële communicatie en reclamemateriaal over de diensten die worden aangeboden door de gegevensbeheerder. U behoudt echter wel het recht op de in art. 2.A).8. Rechten van de belanghebbendeIn uw hoedanigheid van belanghebbende heeft u de rechten die in art. 7 van de Privacy Code en art. 15 AVG en precies de rechten van:bevestiging krijgen van het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens over u, zelfs als deze nog niet zijn geregistreerd, en hun communicatie in een begrijpelijke vorm;


de indicatie verkrijgen: a) van de herkomst van persoonsgegevens; b) van de doeleinden en methoden van de verwerking; c) de logica die wordt toegepast in het geval van een behandeling uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten; d) van de identificatiegegevens van de eigenaar, de beheerders en de aangewezen vertegenwoordiger overeenkomstig art. 5, paragraaf 2 van de Privacy Code en art. 3, paragraaf 1, AVG; e) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of agenten;


verkrijgen: a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens; b) de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan het bewaren niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; c) de verklaring dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, wat betreft de inhoud, van wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval dat een dergelijke vervulling onmogelijk blijkt te zijn of betreft het gebruik van middelen die kennelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht;


geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen: a) om legitieme redenen, de verwerking van persoonlijke gegevens over u, zelfs als ze relevant zijn voor het doel van de verzameling; b) voor de verwerking van persoonsgegevens over u met het doel om reclame of direct sales-materiaal te verzenden of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie, door het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen zonder tussenkomst van een telefoniste per e-mail en / of via traditionele marketingmethoden per telefoon en / of papieren post. Opgemerkt moet worden dat het recht van verzet van de belanghebbende, uiteengezet in punt b) hierboven, voor directmarketingdoeleinden via geautomatiseerde methoden zich uitstrekt tot traditionele en dat de betrokkene in ieder geval de mogelijkheid blijft uitoefenen om het recht op object zelfs slechts gedeeltelijk. Daarom kan de belanghebbende besluiten om alleen communicatie via traditionele methoden of alleen geautomatiseerde communicatie of geen van de twee soorten communicatie te ontvangen.


In voorkomend geval heeft het ook de rechten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 16 tot en met 21 AVG (recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de behandeling, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op verzet), evenals het recht om te klagen de garantieverstrekking.9.Hoe rechten uit te oefenenU kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door:een e-mail naar abby.nate.store@gmail.com